Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta Seattle ee COVID-19 (2021 Foomka dib -u -xaqiijinta)

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Koox ka socoto Sanduuqa Gargaarka Masiibooyinka ee Seattle waxaa laga yaabaa inaad ka heshay fariin qoraaleed ee teleefan ama emayl. 

Fadlaan tilmaamaha ku xusan fariinta lagu soo diray raac. Magaalada Seattle waxay siisay maalgelin dheeraad ah shaqsiyaadka soo codsaday oona loo ogalaaday barnaamijka bilowga ah ee Sanduuqa Gargaarka Musiibada Seattle. Ururka Scholorship Junkies ayaa la xiriiriyo codsadayaasha u qalma barnaamijka Oktoobar 2020 ee Sanduuqa Gargaarka Masiibooyinka Seattle. Waxay dib u xaqiijinayaan dadka u -qalma wareeggaan maaliyadeed ee dheeraadka ah maxaa yeelay duruufaha codsadaha ayaa laga yaabaa inay is -beddeleen.

Waxaad Aqoonsiga Sugan u isticmaali doontaa si aad u xaqiijiso macluumaadkaaga. Aqoonsigaan sugan waa mid adiga khaas ku ah, Fadlan ha la wadaagin cid kale.

Waxaad u baahan doontaa inaad xaqiijiso macluumaadka soo socda:

  • Magacaaga, taariikhda dhalashada iyo cinwaankaaga
  • Tirada qoyskaaga (tirada dadka waaweyn, oo aadan adigu ku jirin, iyo tirada carruurta ka yar 18 ee qoyskaaga);
  • Dakhliga bishii ee qoyskaaga;
  • Qaabka aad jeclaan lahayd inaad ku hesho lacagta

Markaad gudbiso codsigaaga dib -u -xaqiijinta waxaad heli doontaa emayl xaqiijin iyo farriin qoraal ah teleefan ahaan.

Wixii su'aalo dheeraad ah fadlan wac ama qoraal (206) 312-1630 ama iimayl ugu dir update@seattlecovidfund.org.