Quỹ Cứu Trợ Seattle

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Đơn đăng ký Quỹ Cứu Trợ Seattle đã đóng vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Tất cả các thông báo "chấp thuận" và "từ chối" đã được gửi đến người đăng ký vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 lúc 12 giờ đêm.