2020-2021 ሓጋይ ኩነታት ኣየር

ትልምታትና ንናይ ሓጋይ ማዕበላት

ኣብ Seattle፣ ሓጋይ ከቢድ ዝናብ፣ ዓበይቲ ንፋሳት፣በረድን ከምፅእ ይኽእል እዩ። ሲያትል ናይ ትራንስፖርት ዲፓርትመንት (Seattle Department of Transportation) SDOTኩነታት ይቆፃፀርን ማዕበላት ዘይቀርዩ ክኾኑ እንተለዉ ድማ ንስኹም ብድሕንነት ክትፀንሑ ኩነታት ይቆጻጸር። }ናትና መሳርሕቲ ናይ ኩነታት ኣየር ሪፖርታት 24 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ይከታተል፣ ዓመት ምሉእ፣ ኣብ ቀጥታ መስመር ምስ }ሃገራዊ ኩነታት ኣየር ኣገልግሎትን (National Weather Service) ቀጥታ ዶፕለር ራ}ሓበሬታ ይህብ። ናይ ትንበያ መሳርሒ ንጥቀም ብዋሺንግተን ዩኒቨርሲቲ ዝተሰርሐ (University of Washington) ሽሙSNOWWATCH ንምርዳእ ከመይ ማዕበል ብተመሳሳሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተፅዕኖ ከምዘሕድር። እዚ ሓበሬታ እቶም ሰራሕትኛታትና መጀመርታ ኣበይ ክርከቡ ከምዘለዎም ንምጥቋም (ንምሕባር) ይሕግዝ። ዳህሰስቲ ምድረገፅን ኮምፒተራይዝድ ዳህሰስትን ኣብ ድልድላት ከተማ ዝርከቡ ግዚኡ ዝሓለወን ትኽክለኛን ናይ ኣየርን ናይ መስመር መንገዲ መጠን ሙቐት የረጋግፁ። ተመሳሳሊ ሰዓት፣ ቀጥታ ስርጭት ካሜራታትን ትኽክለኛ ኩነታት ኣብ ቁልፊ (ቀንዲ) ጎደናታት ንምርኣይ ንጥቀመሎም። እቶም ናይ ካሜራ ርእዮታት ኣብ ድሕረ ገፅና ክምልከትዎ ይኽእሉ ፤ www.seattle.gov/travelers.

ዕላማና ሲያትል ብድሕንነት ምንቅስቓሳ ንክትቕፅል ምግባር እዩ

ኣብ እዋን ሓያል ማዕበል፣ ሰራሕተኛታትና 24/7 ይሰርሑ እቲ ናይታ ከተማ ወሰንቲ ፅርግያታት ንባሳትን ንግልጋሎት ሓደጋ ግዜን ይፀርጉ። ቅድሚ እቲ በረድ ምዝናብ ምጅማሩ፣ እቶም ሰራሕተኛታት ቅድመ ክትትል ብምግባር እቶም ቁልፊ ፅርግያታትን ድልድላትን ብፀረ በረድ ብምጥቃም በረድ ከይሰርሑ ይከላኸሉ። ሓደ ግዜ በረድ ምዝናብ ምስጀመረ፣ እቶም ስራሕተኛታት ብቐፃልነት መንገድታቶም ሓሪሶም ኣብቲ ዝድለ ቦታ በረድ ዝዘንበሉ ጨው ይገብሩሉ። ኣከባቢ 1200 ማይልስ መንገዲ ናይ ዓበይቲ ፅርግያታት ኣብ ሲያትል ኣለዉ። ድሕሪ ምእታው ማዕበል እዚ ምሉእ መሬት ንምፅራግ ክሳብ 12 ሰዓታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ዓለም ለኻዊ ቦታ ኣተሓሕዛ ስርዓት (Global Positioning System) GPS ናይቶም ማሕረሻታትን ናይ ጽዕነት መኻይንን ኣድራሻ የመልክት። ኣብ ድሕረ-ገፅና ዘሎ ካርታ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ጎደና ከምእተጸርገ የርኢ እዩ፡ www.seattle.gov/StormResponseMap

ኩሉ ዓመት ሙሉእ ንበረድ ንዘጋጀው

እዚ ማለት መሳርሕትና ኣብ እዋን ትንበያ ዓበይቲ ንፋስ፣ ከበድቲ ዝናብ ወይ ድማ ኣብ እዋን ዝናብ በረድ ናብ ስራሕ ንምኻድ ድሉዋት እዮም። እዚ ማለት ሰራሕትና ኣብ እዋን ዓበይቲ ንፋስ፣ ከበድቲ ዝናብ ወይ ድማ ኣብ እዋን ዝናብ በረድ ትንበያ ናብ ስራሕ ንምኻድ ድሉዋት እዮም። ስራሕቶም እቶም ፅርግያታት ካብ ኩሉ ነገር ፅሩይ ንክኾኑ እዩ ማለት እውን ካብ ዝወደቑ ኦማትን ጉንድታትን ክሳብ ዝናብን በረድን ምስትኽኻል ምልክታትን ሲግናላትን። እቶም ኣቕርቦታትና ከም ጨውን ፈሳሲ ፀረ በረድን እውን ከምዝተኣከቡ ነረጋግፅ።

ምዕራብ ሲያትል ላዕለዋይ ድልድልን ኮቪድ 19ን መልሲ

ካብቶም ናይ ሓጋይ ወርሕታት ሓሊፉ፣ ከመይ ተጎዓዝቲ ኣብ ውሽጥን ከባቢን ምዕራብ ሲያትል (West Seattle) ከምኡ’ውንDuwamish Valley ኣብ 2020 ብዝሓሸ ውፅኢት ተለዊጡ እዩ። ኣብዞም መፃእቲ ሒደት ዓመታት፣ ሰባት ካብን ናብን እቲ ክልል ዝጓዓዙ እቲ ምጭንናቕ ተፅዕኖ ክፈጥረሎም እዩ። ዘውሓስናዮም}ምዕራብ ሲያትል ድልድል መዞሪ መንገድታትን ኩሎም ኣብ ሕዚ ሰዓት በረድ ከምዝኾኑን ናይ በረድ ፅርግያ ከምዝኾኑን ኣረጋጊፅና ኢና። ኣብዚ ከቢድ ግዜ’ዚ ሰባትን ኣቑሑን ምንቅስቓስ ንክቕፅሉ ንስኹምውን ብከምዚ ዝስዕብ ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም :

  1. ኣብ መዘሪ መንገዲ ብዙሕ ትራፉክ ከምዘሎ ትፅቢት ምግባርን ምትላምን።
  2. ናብ መብጽሒኻ ንምብፃሕ ንባዕልኻ ተወሳኺ ግዜ ምሃብ።
  3. ሓድሽ ናይ መጎዓዚ መንገዲ (ኣማራጺ) ምፍታን፣ ከም እግሪ ጉዕዞ፣ ሳይክል፣ወይ ባስ ምጥቃም። በይንኻ ኣብ መኪና ምጉዓዝ ምውጋድ፣ ዝከኣል ተኾይኑ።
  4. ንሓቢሮም ተጉዓዝቲ ለዋህን ትዕግስተኛን ምዃንን ንቲ ትጥቀመሉ ፅርግያ ጥቓ ዝነብሩ ጎረባብቲ ኣብ ግምት ምእታው።

ኩሎም ናይ ኮቪድ-19 መፈተንቲ (መመርመሪ ነቑጣታት) ቦታታት እውን ኣብ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር ፕላን ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኢና። ከምኡውን፣ ብዙሕ ነቑጣታት ብዝተወሰኹን ቦታታት ብዝተቐየሩን ቁፅሪ ንሕናውን ንኡ ብዝጥዕም መሰረት ክነመዓራሪ ንኽእል ኢና!

ናይ እግረኛ መንገዲ ግልፂ ንምግባር ግደኦም ይፃወቱ

ኩለና ኣብዚ ብሓባር ኢና ዘለናን ኩሉሰብ ድማ ኣብ ጥቓ ገዝኦምን ስርሖምን ዝርከብ ናይ እግረኛ መንገዲ ኣብ እዋን ማዕበል በረድ ናይ ምፅራግ ሓላፍነት ኣለዎ። }ልዕሊ 2400 ማይልስ ዝኾኑ ናይ እግረኛ መንገዲ ኣብ ሲያትል ኣለዉ፣ ከምኡ’ውን ኣገልግሎት መጉዓዚያ ሲያትል (SDOT)ሰራሕተኛታት ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ክኾኑ ኣይኽእሉን ኢዮም። ግደኹም ትክትፃወቱ ኣባኹም ተኣማሚንና ንሕና ኣብ ጥቓ ብግሊ ዘይውነኑ ህንፃታት ዝርከቡ መንገዲ እግረኛ ኣብ ምፅራግ ትኹረት ንገብርን እቶም ናይታ ከተማ ወሰንቲ ፅርግያታት ነፅርን። ኣብ ደገ ኣፍ ገዛን ስራሕን ዝርከብ መንገዲ እግረኛ ምፅራግ ሕጊ ጥራሕ ኣይኮነን፣ እቲ ትኽክለኛ ነገር ምግባር እውን እዩ ስለዚ ኣብ እዋን ማዕበል በረድ ኩሉ ሰብ ብድሕንነቱ ዝሓለወ ኣገባብ ክጎዓዝ ይኽእል፣ ብፍላይ ምርኣይ ዝተስኣኖም ሰባት፣ ኣካል ጉድኣት፣ ወይ ድማ ንምንቅስቓስ ዝኸብዶም ሰባት። ቅድሚ እቲ ማዕበል ምስ ጎረባብትኹም ተዘራረቡ፣ መን ካብ ከባቢኹም ሓገዝ ከምዘድልዮ። ኩለኹም ብሓባር ብምስራሕ ነንባዕልኹም ተሓጋገዙ፣ ኩሎም ኣብ ብሎክኩም ዝርከቡ መንገዲ ፅሩያት ንክኾኑ ዝገበር ትልሚ ክነውፅእ ኢና ምእንቲ ኩሉሰብ ብደሓን ክንቀሳቐስ ንክኽእል።

ከመይ ከምንዳለው:

  • ቅድሚ እቲ ማዕበል ምውቅዑ ኣክቡ። ናይ በረድ ኣካፋ (ባዴላ) ፣ ናይ ጎደና ጨው፣ ምዉቕ ክዳውንቲ፣ ተወሰኽቲ ኮቦርታ፣ ላምባዲናታት፣ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ሕክምና መሳርሒ፣ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኸውን መግቢ፣ ማይ፣ ከምኡ’ውን መድሓኒት ንመላእ ቤተሰብ የድሊ ኢዩ።
  • ቅድሚ ምብራዱ ጨው እምኒ ይርጨዉ (ወይ ካልእ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ዘይጓዳእ ምህርቲ) ካብ ምስረታ በረድ ንምክልኻል።
  • ሓደ ግዜ በረድ ምዝናብ ምስጀመረ፣ በቢ 12 ሰዓት እቲ መንገዲ እግረኛ ይፅረግዎ፣ እቲ ልስሉስ በረድ ናብ ደረቕ በረድ ቅድሚ ምቕያሩ። ተተኻኢሉ፣ ፅቡቕ ጎረቤት ብምዃን ዝኾነ መተንፈሲ ማያዊ ማዕበል በረድን ኣብ ኣንጎሎ ህንፀኦም ዝተፀጉዑን ብምፅራግ ይሓግዙ ወይ ድማ ንሓገዝ ዘድልዮም ጎረባብቲ ሓገዞም ይሃቡ።

ንዝበለፀ ሓበሬታ