PANAHON NG TAGLAMIG SA 2020-2021

Ang Aming Plano Para Sa Mga Bagyo Sa Taglamig

Sa Seattle, maaaring magdala ng malalakas na ulan, hangin, yelo, at niyebe ang taglamig. Sinusubaybayan ngKagawaran ng Transportasyon ng Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) ang mga kondisyon upang matiyak na mananatili kang ligtas kapag may paparating na bagyo sa taglamig. Nakatutok ang aming kawani sa mga ulat ng panahon, 24 na oras kada araw, sa buong taon, nang may direktang ugnayan saPambansang Serbisyo ng Panahon (National Weather Service) at live na Doppler radar feeds. Gumagamit kami ng forecasting tool na binuo katulong ang Pamantasan ng Washington (University of Washington) na tinatawag na SNOWWATCH upang malamankung paano pinakaposibleng maaapektuhan ng bagyo ang iba't ibang kapitbahayan. Tumutulong ang impormasyong ito upang matukoy kung saan unang kakailanganin ang aming mga tauhan. Ang mga sensor sa ibabaw ng lupa at ang mga computerized sensor na nakalagay sa mga tulay ng lungsod ay nagbibigay ng napapanahon at tumpak na mga temperatura ng hangin at ng ibabaw ng mga kalsada. Gumagamit kami ng mga kamerang real-time at live streaming upang makita ang aktuwal na mga kondisyon sa mga pangunahing kalye. Makikita mo ang mga camera view sa aming website, www.seattle.gov/travelers.

Layunin Naming Panatilihin Ang Ligtas Na Paggalaw Sa Seattle

Sa panahon ng matinding bagyo, nagtatrabaho nang 24/7 ang aming mga tauhan upang linisin ang pinakakritikal na mga kalye ng lungsod para sa mga bus at mga serbisyong pang-emerhensiya. Bago magsimulang bumagsak ang niyebe, nilalagyan na ng mga tauhan namin ang mga pangunahing kalye at tulay ng anti-icer para mapigilan ang pamumuo ng yelo. Kapag nagsimula nang bumagsak ang niyebe, patuloy na susudsurin ng mga kawani ang mga ruta nila at maglalagay ng asin sa kalsada kung saan kinakailangan habang bumabagsak ang niyebe. Mayroong higit-kumulang sa 1200 milyang linya ng mga pangunahing kalye sa Seattle. Maaaring abutin kami ng 12 oras sa paglilinis sa mga daanang ito pagkahupa ng bagyo. Sinusubaybayan ng Sistema ng Pandaigdigang Pagkakaposisyon (Global Positioning System, GPS) ang mga lokasyon ng mga pagsudsod at trak. May mapa sa aming website na nagpapakita kung kailan huling nalinis ang isang kalye: www.seattle.gov/StormResponseMap

Buong Taon Naming Pinaghahandaan Ang Niyebe

Sa tag-araw, sinasanay namin ang kawani, kinokondisyon ang kagamitan, at nakikipagtulungan kami sa mga lokal na ahensiya. Nangangahulugan ito na handang magtrabaho ang mga tauhan namin kapag may ulat sa panahon na malalakas na hangin, malalakas na bagyo, o niyebe at yelo. Trabaho nilang panatilihing walang nakaharang sa kalsada, mula sa bumagsak na mga puno at sanga hanggang sa niyebe at yelo, at ayusin ang mga karatula at senyales. Tinitiyak din naming may nakaimbak na mga suplay ng asin at likidong anti-icer.

Pagtugonsa Mataas Na Tulay Ng Kanlurang Seattle (West Seattle High-Rise Bridge) At Covid-19

Pagkalampas ng mga buwan ng taglamig, malaki ang pinagbago sa pagparoo't pagparito ng mga biyahero sa Kanlurang Seattle at sa Duwamish Valley ngayong 2020. Sa susunod na mga taon, maaapektuhan ng mas matinding trapiko ang mga taong bibiyahe papunta at pabalik sa rehiyong iyon. Tiniyak naming nasa kasalukuyang ruta para sa niyebe at yelo (snow and ice routes) ang mga alternatibong daan sa West Seattle Bridge. Heto ang paraan kung paano kayo makakatulong mapanatili ang paggalaw ng mga tao at kalakal sa mahirap na panahong ito:

  1. Planuhin at asahan ang mas maraming trapiko sa mga alternatibong ruta.
  2. Bigyan ng karagdagang panahon ang inyong sarili para makarating sa inyong destinasyon.
  3. Sumubok ng isang bagong uri ng transportasyon gaya ng paglalakad, pagbibisikleta, o pagsakay sa bus. Kung posible, iwasang magmaneho nang mag-isa.
  4. Maging mapagpasensya at mabait sa mga kapwa ninyo biyahero at bigyan ng konsiderasyon ang mga naninirahan sa mga kalye ng daraanan ninyo.

Tiniyak din namin na ang lahat ng COVID-19 testing site ay nasa Plano sa Panahon ng Taglamig. At, habang mas maraming lugar ang naidadagdag at kung sakaling magbago ang mga lokasyon, madali kaming makakasunod at kaya naming umayon sa pagbabago!

Gawin Ang Inyong Bahagi Sa Pagpapanatiling Malinis Ang Bangketa

Magkakasama tayong lahat dito at responsibilidad ang bawat isa na tumulong panatilihing malinis ang mga bangketa sa labas ng inyong mga tahanan o negosyo kapag bumabagyo ng niyebe. Mayroong higit sa 2,400 milya ng bangketa sa Seattle, at hindi kaya ng mga tauhan ng SDOT na puntahan nang sabay-sabay ang lahat ng lugar. Umaasa kami sa inyo na gagawin niyo ang inyong bahagi upang makatuon kami sa paglilinis ng mga bangketang malayo sa mga pribadong gusali at sa pagpapanatiling malinis ng mga pinakakritikal na mga kalye. Hindi lang idinidikta ng batas ang paglilinis ng mga bangketa sa harap ng inyong tahanan o negosyo, ito rin ang tamang gawin upang makapagbiyahe nang ligtas ang lahat habang may bagyo ng niyebe, lalo na ang mga bulag, may kapansanan, o sa mga nahihirapang magparoo't parito. Makipag-usap sa inyong mga kapitbahay bago ang bagyo upang malaman kung sino ang mangangailangan ng tulong sa inyong komunidad. Magtulungan upang makapagbigay ng suporta sa isa't isa, at bumuo ng plano para matiyak na ang lahat ng bangketa sa inyong bloke ay mananatiling malinis nang ligtas na makapagporoo't parito ang lahat.

Paano maghahanda:

  • Mag-imbak bago dumating ang bagyo. Kakailanganin mo ng pala, isang supot ng asin na ginagamit sa kalye, maiinit na kasuotan, mga ekstrang kumot, mga flashlight, mga first aid kit, at tatlong araw na suplay ng pagkain, tubig, at gamot para sa buong pamilya.
  • Bago ito manigas, magbudbod ng rock salt (o iba pang produkto na ligtas para sa kapaligiran) upang mapigilan ang pamumuo ng yelo.
  • Kapag nagsimula nang umulan ng niyebe, palahin ang inyong bangketa kada 12 oras bago maging yelo ang niyebe. Kung kaya ninyo, maging mabuting kapwa at tumulong sa paglilinis ng anumang kanal ng tubig-ulan at kantong rampa ng bangketa sa inyong bloke, o tumulong sa sinumang kapitbahay ninyo na nangangailangan.

Para Sa Karagdagang Impormasyon